Sídlo firmy / Fakturačná adresa:
Bellpart, s.r.o.
Gessayova 18
851 03 Bratislava

IČO: 359 781 63
DIČ: 2022127789
IČ DPH: SK2022127789
Prevádzka firmy (učebne):
Bellpart, s.r.o.
Medzilaborecká 11
Areál ZŠ Medzilaborecká (budova B)
821 01 Bratislava (Ružinov)

Spoje MHD:
Električky: 8, 9, 16 (zastávka Tomášikova)
Autobusy: 50 (zastávka Tomášikova), 74 (zastávka Drienova)

Parkovanie:
je možné pozdĺž drieňovej ulice, prípadne na voľných parkoviskách
v okolí ZŠ (viď mapka)
Kontakt:
Tel: 02 / 39 02 06 42
Mobil: 0948 400 701
Email: info@bellpart.sk
Web: http://www.bellpart.sk
Článok I.
Prihláška
1. Záväzné prihlášky na kurzy alebo školenia sú školiacim strediskom prijímané výhradne písomne a to formou emailu, poštou alebo online prostredníctvom webovej stránky http://www.bellpart.sk. Prijaté prihlášky sú účastníkom potvrdzované emailom alebo telefonicky. Po spracovaní prihlášky školiace stredisko zasiela elektronickou formou každému účastníkovi pokyny k úhrade poplatku a súhrnné informácie k účasti na kurze či školení.
2. Zaslaním prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
3. Svojou registráciou v našom online systéme súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a zákonom stanovených lehôt pre archiváciu údajov v súlade so zákonom č.363/2005 Z.z., úplné znenie zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov . Školiace stredisko Bellpart, s.r.o. týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou školiaceho strediska. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
Článok II.
Poplatok za kurz
1. Poplatok za kurz musí byť uhradený najneskôr 5 pracovných dní pred začatím kurzu a to bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet spoločnosti (prípadne na základe dohody platbou v hotovosti). V prípade že účastník neuhradí poplatok v stanovenom termíne, školiace stredisko si vyhradzuje právo ponúknuť miesta na kurze iným záujemcom.
2. Platba v hotovosti priamo na kurze je povolená výhradne v prípade predchádzajúcej dohody klienta a pracovníka spoločnosti oprávneného prijímať platby a poplatky za kurz. O prijatí sumy v hotovosti vystaví poverený pracovník spoločnosti riadny príjmový pokladničný doklad s odtlačkom pečiatky spoločnosti.
Článok III.
Zápis na kurzy, poradie zapísaných klientov a podmienky otvorenia kurzov
1. V prípade že si klient objednáva kurz v období, ktoré je kratšie ako 5 pracovných dní pred začatím kurzu, objednávka je prijatá, záväzné potvrdenie však klient dostáva až po riadnej úhrade celého poplatku.
2. Ak sa o daný kurz zaujíma viac uchádzačov ako je maximálny počet frekventantov v skupine, miesto získavajú klienti v takom poradí, v akom uhradili poplatok za kurz, resp. predložili platný doklad o úhrade (potvrdenie banky o vklade na bankový účet školiaceho strediska, bankový výpis o bezhotovostnom prevode, úhrada v hotovosti). V prípade nejasnosti si školiace stredisko overí postupnosť platieb na základe bankového výpisu a/alebo evidencie hotovostných úhrad).
3. V prípade, ak klient poplatok uhradil, ale vzhľadom na vyššie uvedený postup sa dostal mimo poradia prijatých uchádzačov, navrhne mu školiace stredisko iný termín, v ktorom je možné kurz absolvovať. V prípade, ak takýto termín školiace stredisko nemôže poskytnúť, prípadne ak záujemcovi navrhnutý termín nevyhovuje, školiace stredisko poukáže zaplatenú sumu v plnej výške na bankový účet záujemcu.
4. Verejné počítačové kurzy sa otvárajú iba po prihlásení minimálne 3 účastníkov na predmetný termín, čím je vyjadrený tzv. dostatočný záujem. Situácia, kedy je záujem o predmetný termín menší ako traja účastníci, je definovaná ako nedostatočný záujem.
Článok IV.
Nedostatočný záujem, neúčasť na kurze a storno
1. V prípade, ak sa klient nemôže zúčastniť kurzu, je povinný o tom písomne informovať školiace stredisko a to najneskôr 10 pracovných dní pred začatím kurzu alebo školenia.
2. V opačnom prípade je spoločnosť oprávnená účtovať si storno poplatok vo výške 50% ak je neúčasť ohlásená najneskôr 5 pracovných dní pred začatím kurzu, alebo 80% ak je neúčasť ohlásená v období kratšom ako 5 dní pred začatím kurzu. Ak sa klient bez ohlásenia nedostaví na kurz, môže byť tento klient školiacim strediskom považovaný za zúčastneného s dobrovoľnou nedostatočnou dochádzkou - bez nároku na vrátenie poplatku a bez nároku na vystavenie osvedčenia o absolvovaní vzdelávacej aktivity.
3. V prípade, ak sa klient nemôže zúčastniť kurzu osobne, môže za seba poslať náhradníka.
4. Ak klient poplatok za objednaný termín kurzu riadne a včas uhradil, avšak kurz v danom termíne na základe nedostatočného záujmu alebo iného interného vážneho dôvodu nebolo možné otvoriť, spoločnosť v dostatočnom predstihu ponúkne klientom ďalšie termíny alebo alternatívne kurzy. V prípade že klientovi ani jeden z uvedených termínov alebo ponúknutých kurzov nevyhovuje, školiace stredisko vráti klientovi poplatok na účet v plnej výške a v čo najkratšej dobe.
Článok V.
Akcie, kupóny, zľavnené kurzy
1. V prípade, že si klient zaobstará kupóny od tretích strán (zľavenkové portály, externý sprostredkovatelia, partneri školiaceho strediska a podobne) a na tomto kupóne je uvedený obmedzený termín platnosti, klient si môže tento kupón uplatniť výhradne v časovej lehote uvedenej na kupóne.
2. V prípade, že si klient zaobstará kupóny od tretích strán (zľavenkové portály, externý sprostredkovatelia, partneri školiaceho strediska a podobne) je povinný sa prostredníctvom takéhoto kupónu prihlásiť na predmetný kurz online, písomne alebo telefonicky najneskôr 5 pracovných dní pred začatím kurzu. V opačnom prípade môže spoločnosť vyžadovať storno poplatky podľa bodu 9. článku V.
3. Kupón je možné využiť výhradne na kurz, na ktorý je určený.
4. Akékoľvek kupóny je možné využiť výhradne prostredníctvom internetového portálu po zadaní unikátneho zľavového kódu v procese online objednávky.
5. V prípade, že si klient kupón zakúpil a zaplatil u sprostredkovateľa alebo prostredníctvom zľavenkového portálu a nemôže si uplatniť kupón na žiaden z ponúknutých termínov vo vymedzenom období, má povinnosť oboznámiť o tejto skutočnosti školiace stredisko a to najneskôr 10 pracovných dní pred začatím posledného kurzu. Školiace stredisko vráti klientovi poplatok za kupón na bankový účet, ponížený o storno poplatok vo výške 30% z predmetnej ceny kupónu.
6. V prípade, že si klient nemôže uplatniť kupón na žiaden z predmetných ponúknutých termínov vo vymedzenom období, môže za seba poslať náhradníka.
7. V prípade, že si klient kupón zakúpil a zaplatil u sprostredkovateľa alebo prostredníctvom zľavenkového portálu a takýto kupón nevyužije, pričom svoju neúčasť v zmysle článku V. bodu 4. riadne neoznámi, klient nemôže takýto kupón využiť v iných časových obdobiach a takýto kupón je dňom vypršania platnosti automaticky stornovaný so 100%-tným storno poplatkom.
8. V prípade, že si klient kupón zakúpil a zaplatil u sprostredkovateľa alebo prostredníctvom zľavenkového portálu, riadne sa prihlásil na kurz z ponuky (podľa bodu 2. článku V.), avšak kurz v danom termíne na základe nedostatočného záujmu alebo iného interného vážneho dôvodu nebolo možné otvoriť, školiace stredisko v dostatočnom predstihu ponúkne klientom ďalšie termíny alebo alternatívne kurzy. V prípade že klientovi ani jeden z uvedených termínov alebo ponúknutých kurzov nevyhovuje, školiace stredisko vráti klientovi poplatok na účet v plnej výške a v čo najkratšej dobe.
9. V prípade, že si klient kupón zakúpil a zaplatil u sprostredkovateľa alebo prostredníctvom zľavenkového portálu, avšak neprihlásil sa riadne a včas na predmetný kurz z ponuky (podľa bodu 2. článku V.), a kurz v danom termíne na základe nedostatočného záujmu alebo iného interného vážneho dôvodu nebolo možné otvoriť, účastník ma nárok na vrátenie poplatku za kurz avšak školiace stredisko má nárok ponížiť túto sumu o storno poplatok vo výške 30% z predmetnej ceny kupónu.
naši klienti:
learning partneri: